ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

1. Érvényesség

Az „Általános szerződési feltételek” minden megkötött üzletre, szerződésre és az azokkal összefüggő szállításokra vonatkozik. Ettől eltérni csak a Gyártó vezetőjének írásos nyilatkozatával lehet.

2. A szerződés létrejötte

A szerződés létrejön, ha a Vevő megrendelését a Gyártó visszaigazolja, a vételár kifizetésre kerül, vagy a szállítás megkezdődik. A gyártó joga a megkötött szerződéstől kötelezettség nélkül visszalépni, ha:
a Vevő nem teljesíti a megállapodás szerinti fizetési kötelezettségét,
a Vevőről olyan körülmények válnak ismertté, amelyek megkérdőjelezik fizetőképességét.

3. A megrendelés tartalma

A megrendelésnek tartalmaznia kell a Gyártó termékismertetője alapján megvásárolni kívánt áruk megnevezését, színét, mennyiségét, valamint a kért szállítási időpontot.

4. Szállítási idő

A Gyártó a megállapodás szerinti szállítási határidőket lehetőség szerint betartja. Amennyiben ez nem lehetséges, akkor 10 napos póthatáridő kitűzésére kerül sor. Ennek lejártával, ha a szállítás a Gyártó hibájából nem kezdődik el, a Vevőnek jogában áll elállni a szerződéstől. A Vevő erre az esetre lemond kártérítési igénye érvényesítési jogáról.

5. Árak és elszámolás

A gyártó árjegyzéke a telephelyi árakat tartalmazza. Gépjárműre való felrakásért külön díjat nem számítunk fel. Az elszámolás alapja a Gyártó által kiállított és a Vevő vagy megbízottja által aláírt szállítólevél.

6. Szállítás

A termék szállításáról a Vevő, vagy annak megbízottja gondoskodik, kivéve, ha a gyártóval másképp állapodik meg. Felrakodást csak lenyitható oldalfalas gépjárműre végzünk, ettől eltérő rakodásra nincs mód. A telephely elhagyása után az áruért a Vevő, illetve a szállító felel.

7. Szállítás ellenőrzése, átvétel

Beépítés előtt a Vevőnek ellenőriznie kell, hogy a szállított termékek mennyisége és fajtája egyezik‐e a megrendeléssel, illetve ellenőrizni kell a minőséget. Hibás terméket nem szabad beépíteni.
Beépítés után a Gyártó reklamációt nem fogad el.

8. Raklapok

Termékeinket raklapra rakva értékesítjük, melyekért 4000 Ft/db betétdíjat számítunk fel.
A hibátlan raklapokat a vásárlást igazoló számla vagy szállítólevél felmutatása esetén 3 hónapig visszavásároljuk raklaphasználati díj nélkül.

9. A tulajdonjog fenntartása

A Gyártó által kiadott termékek a vételár teljes kiegyenlítéséig a Gyártó tulajdonában maradnak.

10. Szavatosság

Gyártó szavatolja, hogy az áru megfelel a vonatkozó előírásoknak és a szerződésben rögzített feltételeknek.

Termékeinket az alábbi honosított harmonizált európai szabványoknak megfelelően gyártjuk:
MSZ EN 1338/2003 Beton útburkoló elemek. Követelmények és vizsgálati módszerek MSZ EN 1340/2003 Beton útszegélyelemek. Követelmények és vizsgálati módszerek. Nincs garancia mészkivirágzásra, színeltérésre és elemi kárra.

Mészkivirágzás: a beton kötése és szilárdulása összetett kémiai folyamat, melynek során a cementből mész oldódhat ki, ami a térkövek felületén fehéres foltokat eredményezhet. Ez a folyamat elkerülhetetlen, a térkő minőségi paramétereit, használati értékét nem befolyásolja.
A foltok idővel az időjárás (esővíz) és az igénybevétel következtében eltűnnek.

Színeltérés: a különböző gyártási időpontok és a felhasznált anyagok (homok, kavics, cement) természetes eredete miatt előfordulhatnak kisebb színeltérések, ezek nem minősülnek hibának.

Az áruk mennyiségi és minőségi ellenőrzését az átvételekor kell megtenni akár a csomagolás megbontása mellett, és az esetleges hiányt és minőségi hibát a szállítólevélen kell feltüntetni és az átadó és átvevő személyeknek aláírni. Minőségi kifogás alá eső termékeket beépíteni nem szabad.

A tájékoztató anyagokban szereplő tulajdonságoktól való eltérésen, illetve kevert, melírozott kövek színkomponensek aránya nem képezheti reklamáció tárgyát, ha az nem befolyásolja a termék használati értékét. A hibás termékek beépítésére visszavezethető többletköltségek a gyártóra nem háríthatóak át.

Méreteltérés: a gyártásból eredő méreteltérések nem jelentenek hibát, ha azok az MSZ EN 1338 szabványban leírt értékeken belül vannak:

felületi méretek: 2 mm vastagság: 3 mm

Térkő burkolatok tervezése és építése csak a Gazdasági és Közlekedési Minisztérium által kiadott ÚT 2‐3.212 sz. Útügyi Műszaki Előírás‐nak megfelelően történhet. Ettől eltérő esetben jogorvoslatnak helye nincs. A megfelelősség igazolása a gyártó által kiállított Szállítói megfelelősségi nyilatkozattal történik.

11. Jogvita

Az “Általános szerződési feltételek” -ben nem szabályozott kérdésekben a PTK előírásai az irányadóak. Jogvita esetén a Pest Megyei Bíróság az illetékes.

Nagykőrös, 2020. november 01.